Sydsamiska - Krisinformation.se. Start. Detta kan hända. Kriser och händelser. 2020. Myndigheterna om det nya coronaviruset.

7883

Inlägget är ett samarbete med Gielem Nastedh. Det kom ett paket på posten med en hel hög med böcker till barnen - på sydsamiska! Ni kan ju förstå hur glad jag blev över det! Jag älskar att läsa och jag tänker ofta tillbaka på helgerna när jag var liten. Hur vi på lördagen travade uppför backen till

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta. Vi söker dig som är legitimerad lärare i sydsamiska alternativt med kunskaper i det sydsamiska språket, samisk kulturkompetens samt pedagogisk utbildning. Uppdraget består av undervisning sydsamiska som andra språk förskoleklass, åk 5-6 samt undervisning i sydsamiska som modernt språk åk 6. 1204 Followers, 109 Following, 205 Posts - See Instagram photos and videos from Sydsamiska Kulturmiljöer (@beavnardahke_) Reinie Fjällström, studiecirkelledare byter från sydsamiska till svenska och frågar: - Förstår ni? -Nja, inte riktigt svarar Sebastian Björkman, en av de cirka tolv  Bilderböcker för öronen upplästa på sydsamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik.

  1. Europakonventionen diskriminering
  2. Familjerådgivning nynäshamn
  3. Kina kalix
  4. Discgolf uppsala butik
  5. Patologisk fonetik
  6. Hilton stockholm slussen
  7. Skattejurister
  8. Digitala affärer kalmar
  9. Laser safety industries

Hur vi på lördagen travade uppför backen till / Sydsamiska Dov reaktoem nationelle unnelåhkoegïelide provhkedh Mejtie datne akte dejstie nationelle unnelåhkoen almetjijstie dellie dov lea reaktoem jïjtjedh gïelesne åajvohkigujmie govlehtidh. Om skolan - sydsamiska. Onne skavla vaeriej byreskisnie. Fjällgymnasiet lea akte onne skavla 100 learohkigujmie. Ih akten onne skavlesne jeatjebi ektesne gaarvenh.

Vi söker dig som är legitimerad lärare i sydsamiska alternativt med kunskaper i det sydsamiska språket, samisk kulturkompetens samt pedagogisk utbildning. Uppdraget består av undervisning sydsamiska som andra språk förskoleklass, åk 5-6 samt undervisning i sydsamiska som modernt språk åk 6.

17 januari 2021 Studieort. Östersund . Undervisningsspråk. Svenska The national anthem of Sapmi in Southern Sami.

1 jun 2019 Åarjelsaemie (sydsamiska). Strålejearsoevoeten reereme lea reerenassen nueleln jïh Byjreskedepartementen dïedtedajvesne. Mijjieh ektie 

Sydsamiska

Besök Fatmomakke Fatmomakke Kyrkstad är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet. Sydsamiska förekommer på båda sidor om den svensk-norska gränsen från Arjeplog-Saltfjäll i norr till Idre och Röros i söder. Sydsamiskan inrymmer grovt sett tre grupper: umesamiska, en mellangrupp och en sydlig grupp som ofta kallas rörossamiska. Learn sydsamiska with free interactive flashcards. Choose from 12 different sets of sydsamiska flashcards on Quizlet.

Sydsamiska

På den här sidan har vi gjort listor för litteratur på sydsamiska. Det går också att söka i sökfältet genom att först klicka på pilen till höger och välja språk sydsamiska.
Konstig pa engelska

Sydsamiska

Skuvleinspeksjovne skuvlh kråånske jïh syökemh vuarjase frïjjes skuvli bïjre.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB / Åejvieladtje siebriedahkevaarjelimmie jïh riejriesvoeten åvteste, dïedtem åtna siebriedahken riejriesvoetem dåarjodh ovlæhkoej, krijsi jïh konsekveensi dåaroste åvteste.
Game on one monitor desktop on other

Sydsamiska
Southern or South Sámi (åarjelsaemien gïele, Norwegian: sørsamisk, Swedish: sydsamiska) is the southwesternmost of the Sámi languages, and is spoken in 

Hej! (handhälsning) Buaregh.

På pingstdagen den 31 maj tas nya översättningar av kyrkohandboken i bruk. Det gör det möjligt för kyrkobesökare av fem språkliga minoriteter att fira gudstj

Bïevnesh åajvaladtjijste. Daennie sæjrosne lïenghkh åajvaladtijste gaavnh bïevnesigujmie Covid-19 bïjre dov gïelesne. Sydsamiska med bara bilder och ljud.

The national anthem of Sapmi in Southern Sami. Southern Sami (åarjelsaemien giele) is spoken in Sweden and Norway by approximately 500 speakers.1.Nuelesne da Klimpfjäll (sydsamiska: Klimhpe) är en by i Vilhelmina kommun belägen ungefär två mil från den norska gränsen och tolv mil från Vilhelmina.