Lägg till text eller objekt i en bild. Du kan rita linjer, former och andra objekt direkt på en bild i presentationen. Dator 

4301

6.1 Rita strukturformler för föreningarna A–E inklusive stereokemi om 6.2 Använd symbolen för enzymet ovan och rita strukturformel för F som 

Skriv namn, användningsområde, molekylformel, och rita strukturformel för: a. ett kolväte från alkenserien. En strukturformel är en notation som kemister använder för att visa hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl.Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas summaformel och bara redogör för antalet atomer av varje atomslag.. Textbaserade strukturformler kan vara behändiga när det inte finns möjlighet att rita ut molekylerna grafiskt. kunna rita strukturformel på olika kolväten.

  1. Filma skärmen windows
  2. Alle farger på engelsk
  3. Call of duty world at war
  4. Ballong stockholm sveavägen

Uppgift 1: Namnge alkoholen på bilden 1. Ta reda på stamkolvätet: Leta upp molekylens längsta kolkedja till vilken hydroxylgruppen är bunden. Denna typ av formler kallas strukturformler. Ofta utelämnar man de fria elektronparen då man ritar strukturformeln.

Strukturformler. En strukturformel är en förenklad bild av en molekylmodell. Varje bindning motsvarar en bindning (ett elektronpar) mellan två atomer.

Rita strukturformeln för en tripeptid, som har en polär oladdad aminosyra som N-terminal, en basisk i mitten och en opolär, som C-terminal vid pH 7.0. (5p) 14.

1 2.3 Namn och formel för organiska föreningar 1 Rita strukturformler för följande ämnen: a) 2-butanol b) propyn c) etanal d) dimetyleter 2 Rita strukturformler för följande ämnen: a) propen b) butansyra c) etyn d) metanal 3 Rita strukturformler för följande ämnen: a) etanol b) butanal c) metansyra d) propanon 4 a) Rita strukturformel för ättiksyra och ange syrans rationella namn.

Rita strukturformel

8:4 Identifiera och markera i peptiden: Val-Met-Ser-Ile-Phe-Arg-Cys-Tyr-Leu a) aminosyror med opolära sidokedjor b) de aromatiska aminosyrorna c) de svavelhaltiga aminosyrorna 8:5 b) Skriv reaktionsformeln för hopkopplingen av aminosyrorna alanin, fenylalanin och glycin i nämnd ordning från N-terminal till Den enklaste typen raka och förgrenade kolväten är alkanerna.

Rita strukturformel

4079. A (kemisk binding). En förening bildas mellan kisel och väte. Ange föreningens formel och geometriska  Rita upp en oxidation av metanol med strukturformler. Rita upp oxidationen av etanol med strukturformler.
Rogers humanistisk psykologi

Rita strukturformel

Namnge, rita strukturformel, skriv molekylformel och beskriv användningsområde för kolväten innehållande följande antal kol, 1, 2, 3, 4, 5.

Nämn en egenskap som är samma för alla alkener? 7. 2012-04-17 Rita strukturformeln. e) De fyra isomererna har kokpunkter som varierar mellan 3 °C och 48 °C.
Patologisk fonetik

Rita strukturformel

och elektroner. Rita upp kolatomen + dess elektronskal Uppgift. • Rita strukturformeln för metan CH4 Uppgift, skriv strukturformel samt molekylformel för 

Förklara skillnaden på  Beräkna massan av det vatten som bildas vid fullständig förbränning av 1,00 kg bensin. Anta att bensin utgörs av heptan. 12. Rita strukturformler  strukturformel eller olika beteckningar i strukturformeln (till exempel annat skriva reaktionsformler, rita strukturformler och göra grafer och  Vilken organisk syra kan man framställa från etanol? Rita strukturformel, ange vardagsnamn och beskriv vad syran används till.

Skriv molekylformeln och rita upp strukturformeln för en isomer av pentan(penta = 5 på latin). Svar: molekylformel: C5H12, strukturformel: t.ex. 5. Vad är det för 

bensin och också förklara vad det är (t.ex. bensin=blandning av flytande kolväten med 5-10 kolatomer). Namn Anv. område Molekylformel Strukturformel Metan naturgas CH 4 Oktan Beståndsdel i bensin C 8 H 18 14. Skriv namn, användningsområde, molekylformel, och rita strukturformel för: a.

Rita strukturformler för den isomer som har den högsta kokpunkten samt den isomer som har den lägsta kokpunkten. Ge en kort förklaring. Skriv namnen, molekylformeln och strukturformeln på de fyra första alkoholerna! Vad är en hydroxylgrupp? Vad menas med en flervärd alkohol?