Skatteutskottet konstaterade att regeringen i propositionen får anses ha klargjort att lag mot skatteflykt ska kunna tillämpas på underprisöverlåtelser (SkU 1998/99: 

4337

Syftet med lagen är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och Diskrimineringslagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av ålder 

Lön och lönesättning bestäms av arbetsmarknadens parter, det vill säga av arbetsgivarnas och arbetstagarnas respektive organisationer. Lönerna kan vara individuella och differentierade där de varierar från person till person, men får inte vara osakliga. En stark lag i Sverige. Diskrimineringslagen är en stark och stor lag i Sverige som följs bokstavligen. Det tas upp mycket i skolan redan i tidig ålder hur man ska förhålla sig till diskriminering, vad som är okej respektive inte okej.

  1. Vanskapskorruption
  2. Eiraskolan telefon
  3. Västsvenska beagleklubben

Indirekt diskriminering Könsdiskriminering av transpersoner I vissa länder betraktas diskriminering av transpersoner , eller ibland enbart transsexuella , som könsdiskriminering ur rättslig synvinkel. I mer dagligt tal ses dock den typen av diskriminering ofta som en typ av övergripande diskriminering av gruppen HBT -personer, homosexuella , bisexuella och transpersoner . Se hela listan på riksdagen.se Könsdiskriminering - exempel. Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger: "Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej", är det direkt diskriminerande mot Lisa. Etnisk tillhörighet - exempel Se hela listan på prevent.se Förslag.

Din fråga behandlar misstanke om könsdiskriminering avseende lönesättning. Att sådan diskriminering är förbjuden stadgas i jämställdhetslagen § 15 och § 17. Lagen hittar du här . 10 § ålägger även arbetsgivaren att en gång per år kartlägga och analysera löneskillnader på arbetsplatsen för att se om kvinnor eller män könsdiskrimineras.

Möjlighet att ingripa mot könsdiskriminerande reklam kräver en ändring i grundlagen. Bedömt från konsumentpolitisk synpunkt är det angeläget att grundlagen ger möjlighet att genom vanlig lag ingripa mot SVAR.

20 maj 2019 Det finns ingen lag som reglerar just könsdiskriminering separat utan det är diskrimineringslagen (DL) som reglerar olika former av diskriminering 

Könsdiskriminering lag lawline

Rasistiska övertygelser hör inte hit, inte heller etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion. Det finns sju olika diskrimineringsgrunder enlig lag: Kön; Könsöverskridande tillhörighet; Funktionsnedsättning; Etnisk tillhörighet; Religiös trosuppfattning; Sexuell läggning; Ålder; Här är några exempel på vad som är diskriminerande i skolan: Funktionsnedsättning - exempel Både Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och DO har funnit att villkoret strider mot diskrimineringslagen. Om en kvinna vad gäller möjligheterna till försäkringsersättning behandlas sämre av skäl som har samband med hennes graviditet är det fråga om direkt könsdiskriminering som enligt unionsrätten inte kan rättfärdigas. Den uppenbara frågan inställer sig om det inte dessutom är ett fall av olaglig könsdiskriminering. En manlig sökande som förordas av eniga sakkunniga förvägras en professur som istället går till en kvinnlig sökande, utan att kandidaterna har väsentligen likvärdig meritering, vilket enligt svensk lag krävs för att person av underrepresenterat kön ska väljas. 2005-06-01 lagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort.

Könsdiskriminering lag lawline

Något syfte från arbetsgivaren att diskriminera krävs inte för att diskrimine-ring ska anses föreligga. 1.
Eu domain whois

Könsdiskriminering lag lawline

1. En person ska ha behandlats på ett sätt som är diskriminerande enligt lagen. (DL 1 kap 4 §) 2.

Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen. Lagen ersätter – Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering (EGT L 14, 20.1.1998 Så säger lagen om försäkringar och könsdiskriminering.
Klem redovisning uppsala ab

Könsdiskriminering lag lawline

otillåten könsdiskriminering skall anses föreligga, när en arbetsgivare tillämpar lägre lön för en arbetstagare än den som arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare av motsatt kön, när de utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Enligt paragrafen gäller dock inte detta, om arbetsgivaren kan visa att de olika

Se hela listan på do.se Lagens regler om tillsyn och de processuella bestämmelserna ändras så att Jämställdhetsombudsmannen bl.a. skall se till att lagens förbud mot könsdiskriminering följs och får talerätt i mål om könsdiskriminering i domstol på samma sätt som de andra ombudsmännen har i dag för sina respektive diskrimineringsgrunder. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 2 § Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Detaljerad information och dokument om de diskrimineringsanmälningar som DO har drivit till domstol samt förlikningar i ärenden sedan 2012.

Kön är en diskrimineringsgrund i DL och arbetstagare är en av de skyddssubjekt som omfattas av lagen. Diskriminering av gravida kvinnor och av kvinnor i fertil ålder innefattas också i begreppet kön, varför diskriminering som har sin grund i att en kvinna är gravid utgör könsdiskriminering i lagens mening.

Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. 22 § Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslås av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de röstande enas om beslutet. Införd: SFS 1989:656 (om ändringar i rättegångsbalken m.

17 § Diskriminering är förbjuden även i andra fall än som avses i 5 eller 9–15 §§ när den som helt eller delvis omfattas av lagen  Hatbrott - lagar och fakta. Hatbrott är ett angrepp på de Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där  2018-05-23. Förtal av en grupp - Straffrätt - Lawline Det är inte frågan om diskriminering eftersom det brottet förutsätter att det rör sig om särbehandling på grund av ras, hudfärg, här (https://lagen.nu/1962:700#K16P9). Det brott det skulle  könsdiskriminering uppsägning av Klicka här för att testa den nya versionen av lawline. I lagen om anställningsskydd LAS 7§ finns regler om uppsägning.